Bygg

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) har et betydelig potensiale for økt effektivitet i produktsøk, handel, logistikk og dokumentasjon. GS1 Norway har Bygg som prioritert sektor og samarbeider med næringen for å forbedre disse prosessene. 

BAE-næringen er en av Norges største landbaserte næring med rundt 350 000 ansatte og omsetning på 642 milliarder kroner (2011). Bransjen har vært gjennom en stor utvikling de senere årene, med hensyn til utnyttelse av IKT generelt og nye digitale verktøy spesielt. Det er satt i gang flere initiativer for å få på plass digitale arbeidsprosesser men disse initiativene er i liten grad samkjørte og samordnet, og det er dermed ikke gitt at de fører i samme retning.  

 

Det er fremdeles områder der den digitale verdikjeden brytes og flere av disse er knyttet til produktsøk, handel, logistikk og dokumentasjon. I sin ByggNett-strategi skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) at den fragmenterte verdikjeden fører til manglende koordinering og kommunikasjon mellom aktørene, og at aktørene ikke får tilgang på riktig informasjon på riktig tidspunkt. Manglende informasjonsgrunnlag kan føre til feil beslutninger som igjen fører til forhøyede kostnader. 

 

GS1 globale og åpne standarder er velprøvde og i daglig bruk i en rekke bransjer over hele verden. GS1 Norway mener mange av utfordringene i BAE næringen løses ved å ta i bruk GS1 standarder og overføre velprøvde prosesser fra andre bransjer. BAE er en mangfoldig næring med både stor og små, nasjonale og internasjonale aktører. Disse aktørene har ulike interesser og GS1 Norway mener vi har verktøy for å gjøre alles prosesser enklere, raskere og sikrere. 

 

GS1 Norway er en nøytral brukerstyrt not-for-profit organisasjon med nasjonale og globale nettverk. GS1 standarder er globale og åpne. Dette gjør våre løsninger skalerbare nasjonalt, og internasjonalt. 

 

 

Del eller print