Innmelding av 5 eller færre UnderGLN

GLN (Global Location Number) er et nummersystem tatt frem for på en entydig måte kunne identifisere de juridiske enhetene som er involvert i en handel.

Dette kan være kjøper, selger, banker, transportører etc. En kan også bruke dette nummeret til å identifisere geografiske steder som for eksempel firmaadresser, avdelinger, lagerlokasjoner, kjøreporter etc.

Gjeldende priser for GLN:

Priser GLN

Før du kan fylle ut og sende innmeldingsskjemaet må du lese og godta avtalevilkårene under.

1 Rett til bruk

1.1 I Norge tildeles GLN fra GS1 Norway's sentrale GLN- base

1.2 Kunden gis rett til å benytte tildelt GS1 GLN for egen regning og i egen virksomhet.

1.3 Kunden er forpliktet til å benytte det tildelte GS1 GLN i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av GS1 Norway. Se GLN Guiden.

1.4 Tildelt lisens (rett) til bruk av GS1-systemet kan ikke pantsettes, lisensieres eller overdras uten skriftlig forhåndssamtykke fra GS1 Norway.

 

2 Kundens forpliktelser

2.1 Kunden plikter å holde GS1 Norway orientert om forhold som kan ha betydning for tildelte GLN , så som endring av firma, opphør av virksomhet, insolvensbehandling og lignende, slik at anvendelsen av GS1-systemet gir en riktig beskrivelse av bruker av GLN.

2.2 Kunden må melde fra særskilt til GS1 Norway dersom han ikke ønsker at hans GLN og tilhørende informasjon skal publiseres av GS1 Norway og således være tilgjengelig for andre brukere.

3 Avgifter

3.1 For benyttelsen av GS1 GLN skal kunden betale slik årsavgift som blir fastsatt for hvert år av GS1 Norway. Det skal betales en avgift per tildelt GS1 GLN. Det må betales etableringsavgift det året GLN tildeles uavhengig om GLN sies opp samme år.

3.2 Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

4 GS1 Norway's forpliktelser

4.1 GS1 Norway skal bidra med generell informasjon til kunden uten særskilt godtgjørelse. Ved spesielt behov, skal GS1 Norway yte kunden bistand mot et rimelig vederlag.

4.2 GS1 Norway plikter å holde kunden orientert om eventuelle endringer i GS1-systemet som kan ha innvirkning på dennes benyttelse av tildelt GS1 GLN.

5 Taushetsplikt

GS1 Norway og kunden forplikter seg gjensidig til å bevare fullstendig taushet om alle konfidensielle forretningsforhold som de - og evt. ansatte - blir kjent med som en følge av avtaleforholdet. Denne taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt gjennom oppsigelse eller på annen måte.

6 Varighet

6.1 Avtalen og derigjennom kundens lisens (rett) til å benytte GS1-systemet og det tildelte GS1 GLN, gjelder fra den dag GS1 Norway informerer kunden om innvilget (godkjent) søknad om å få bruke slikt nummer.

6.2 Kunden kan skriftlig si opp avtalen innen 31. desember med virkning for det påfølgende år.

6.3 GS1 Norway kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden:

  • Innen 60 dager etter mottatt skriftlig varsel om betalingsmislighold og fare for hevning ikke betaler de fastsatte avgifter inkludert forsinkelsesrente, eller
  • vesentlig tilsidesetter sine forpliktelser etter avtalen, eller
  • for øvrig opptrer på en måte som kan være egnet til å skade øvrige kunder tilknyttet GS1-systemet eller systemet som sådant.

6.4 Kunden har etter opphør av avtalen ved oppsigelse eller på annen måte verken rett til å benytte tildelt GS1 GLN, eller til for øvrig å opptre slik at det kan skapes inntrykk av at lisensen (retten) til bruk av GS1-systemet fremdeles gjelder.

7 Erstatning

7.1 GS1 Norway har krav på erstatning for enhver skade, direkte og indirekte, som kunden påfører GS1 Norway ved brudd på denne avtalen.

8 Ansvarsbegrensning

8.1 GS1 Norway har intet ansvar for de ulemper, skader eller tap kunden blir påført som følge av benyttelsen av GS1-systemet.

8.2 Kunden forplikter seg til å holde GS1 Norway skadesløs ved eventuelle krav fra tredjemenn som følge av kundens benyttelse av GS1-systemet.

9 Tvister

Eventuelle tvister skal løses ved voldgift i Oslo eller bestemmelsene i lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25.

Del eller print