Ekstraordinær generalforsamling 2020

Dato 19. juni 2020

 

Til medlemmene i GS1 Norway
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
 

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i GS1 Norway for å velge et nytt styremedlem. Bengt Herning har varslet at han går ut av styret i GS1 Norway med umiddelbar virkning, i forbindelse med at han fratrer sin stilling i Virke. Styret ber generalforsamlingen om å velge et nytt styremedlem til å etterfølge Herning. Av praktiske hensyn, ber styret om aksept for å gjennomføre generalforsamlingen pr e-post etter prinsippet om stilltiende samtykke.
 

Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og prosedyre
  2. Valg av styremedlem

1. Prosedyre

  • Stilltiende samtykke: Medlemmer som aksepterer innkallingen og støtter valgkomiteens innstilling, behøver ikke respondere.
  • Medlemmer som ikke aksepterer innkallingen og/eller ikke støtter valgkomiteens innstilling, bes sende mail til gp@gs1.no innen 7. august 2020
  • Dersom ett eller flere medlemmer krever det, eller dersom det blir fremmet andre kandidatforslag, vil det bli innkalt til digitalt møte for å avholde generalforsamling med valg.
  • Dersom innkallingen aksepteres og det ikke fremkommer andre forslag til kandidater innen 7. august 2020, anses valgkomiteens innstilling for vedtatt og generalforsamlingen avholdt.

2. Valg av styremedlem

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling overfor generalforsamlingen:
Harald J. Andersen, direktør Virke Handel, velges til styremedlem i GS1 Norway frem til ordinær generalforsamling 2021.
 

Nytt styremedlem vil gå inn i den perioden Bengt Herning var valgt for (han ble valgt for to år i 2019).
Harald J. Andersen sitter i dag som Virkes representant i GS1s valgkomité. Han har erklært seg inhabil i komiteens behandling av saken. Dersom Andersen blir innvalgt i styret, vil Virke utnevne ny representant i valgkomiteen, iht. GS1s vedtekter.

 

For styret i GS1 Norway

Per Ola Drøpping
Styreleder

Del eller print