Søknadsskjemaer

Før du kan søke om GS1 Leverandørnummer må du lese og godta avtalevilkårene under.

Generelle avtalevilkår for abonnement på GS1 leverandørnummer (Rev. 01.09.2015)

1  Rett til bruk

1.1  Kunden gis rett til å benytte tildelt lisens på GS1 leverandørnummer for egen regning, risiko og i egen virksomhet. GS1 leverandørnummer (nummerserie) kan benyttes til alle GS1 identifikasjonsnummer (som f.eks. GTIN, SSCC, Sendingsnummer), bortsett fra GLN (Global Location Number). Kunden er selv ansvarlig for å generere GS1 identifikasjonsnummer basert på GS1 leverandørnummer, og for den kommersielle utnyttelsen av dette.

1.2 Kunden er forpliktet til å benytte det tildelte GS1 leverandørnummer i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av GS1 Norway.

1.3 Tildelt lisens (rett) til bruk av GS1-systemet kan ikke pantsettes, lisensieres eller overdras uten skriftlig forhåndssamtykke fra GS1 Norway. Overdragelse av enkeltnummer eller nummerserier til andre virksomheter er ikke tillatt. Hvis så er ønskelig, kreves skriftlig tillatelse fra GS1 Norway.

2 Kundens forpliktelser

2.1 Kunden skal ha et register over GS1 identifikasjonsnummer som man selv tildeler, for å unngå dobbeltregistreringer

2.2 Kunden skal utpeke en kontaktperson som skal ha alle fullmakter ovenfor GS1 Norway.

2.3 Kunden plikter å holde GS1 Norway skriftlig orientert om forhold som kan ha betydning for tildeling av GS1 identifikasjonsnummer, så som endring av firma, adresse, kontaktperson, opphør av virksomhet, insolvensbehandling og lignende, slik at anvendelsen av GS1-systemet gir en riktig beskrivelse av eier av GS1 leverandørnummer.

2.4 Kundens rettigheter og forpliktelser følger av de til enhver tid gjeldende generelle avtalevilkår, sist revidert 01.09.2015. GS1 Norway forbeholder seg med dette retten til å endre  Generelle avtalevilkår på www.gs1.no. Endringer som klart er til kundens ugunst vil bli varslet skriftlig minst en måned i forveien. Varsling kan skje i faktura eller på annen måte. Betaling eller bruk av tjenesten etter at endringene er trådt i kraft anses som aksept.

3 Avgifter

3.1 For tildeling av GS1 leverandørnummer skal kunden betale slik etableringsavgift som er fastsatt av GS1 Norway. Det skal betales en avgift per tildelt GS1 leverandørnummer.

3.2 For benyttelsen av GS1 leverandørnummer skal kunden betale slik årsavgift som blir fastsatt for hvert år av GS1 Norway. Det skal betales en avgift per tildelt GS1 leverandørnummer.

3.3 Avgiften fastsettes på bakgrunn av siste års totale årsomsetning hos kunden og er delt opp i klasser. Kunden er forpliktet til å melde skriftlig til GS1 Norway innen 31.12 inneværende år dersom total årsomsetning endres slik at det får innvirkning på årsavgiften neste år.

3.4 Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

4 GS1 Norway sine forpliktelser

4.1 GS1 Norway skal bidra med generell informasjon til kunden uten særskilt godtgjørelse. Ved spesielt behov, kan GS1 Norway yte kunden bistand mot et vederlag.

4.2 GS1 Norway plikter å holde kunden orientert om eventuelle endringer i GS1-systemet som kan ha innvirkning på dennes benyttelse av tildelt GS1 leverandørnummer.

 

5 Taushetsplikt

 

GS1 Norway og kunden forplikter seg gjensidig til å bevare fullstendig taushet om alle konfidensielle forretningsforhold som de – og evt. ansatte – blir kjent med som en følge av avtaleforholdet. Denne taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt gjennom oppsigelse eller på annen måte.

Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelige, opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter eller andre i medhold av lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov eller opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

6 Varighet

6.1 Avtalen og derigjennom kundens lisens (rett) til å benytte GS1-systemet og det tildelte GS1 leverandørnummer, gjelder fra den dag kunden mottar bekreftelsen for GS1 Leverandørnummer fra GS1 Norway.

6.2 Overtakelse av et aktivt GS1 Leverandørnummer fra en virksomhet til en annen er mulig. Hele nummerserien må overtas. Ett GS1 Leverandørnummer kan ikke deles av 2 virksomheter (org.nr.). Overtakelsen administreres av GS1 Norway. Ny eier søker GS1 Norway om overtakelse av aktivt GS1 Leverandørnummer. GS1 Norway henter da inn skriftlig samtykke fra nåværende eier og ved aksept opphører bruken hos denne. Tildeling av GS1 Leverandørnummer til ny eier skjer på vanlig måte. Ny eier må betale etableringsavgift.

6.3 Kunden kan si opp avtalen innen 31. desember med virkning for det påfølgende år. Oppsigelsen må være skriftlig og er ikke å anse som registrert før kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet.

6.4 GS1 Norway kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden:

  • innen 60 dager etter mottatt skriftlig varsel om betalingsmislighold og fare for hevning ikke betaler de fastsatte avgifter inkludert forsinkelsesrente, eller
  • vesentlig tilsidesetter sine forpliktelser etter avtale eksempelvis ved brudd på pkt. 1.3 eller pkt. 6.2, eller 
  • for øvrig opptrer på en måte som kan være egnet til å skade øvrige kunder tilknyttet GS1-systemet eller systemet som sådant.

6.5 Kunden har etter opphør av avtalen ved oppsigelse eller på annen måte verken rett til å benytte tildelt GS1 leverandørnummer, eller til for øvrig å opptre slik at det kan skapes inntrykk av at lisensen (retten) til bruk av GS1-systemet fremdeles gjelder.

6.6 Ved opphør av avtalen tilbakeføres tildelt GS1 leverandørnummer til GS1 Norway som fritt kan overføre eller tildele dette til annen virksomhet.

7 Erstatning

7.1 GS1 Norway har krav på erstatning for enhver tap direkte og indirekte, som kunden påfører GS1 Norway ved brudd på denne avtalen. Ved brudd på pkt. 1.3 eller pkt. 6.5 er kunden inneforstått med at slikt tap anses for å ha oppstått, så lenge det kan sannsynliggjøres at brudd har skjedd, selv om ikke selve tapet kan dokumenteres utover en skjønnsmessig fastsettelse.

8 Ansvarsbegrensning

8.1 GS1 Norway har intet ansvar for de ulemper, skader eller tap, herunder følgeskade, kunden blir påført som følge av benyttelsen av GS1-systemet.

8.2 Kunden forplikter seg til å holde GS1 Norway skadesløs ved eventuelle krav fra tredjemenn som følge av kundens benyttelse av GS1-systemet.

9 Tvister

Rettstvister vedrørende Kontrakten skal løses etter norske rettergangsregler. Tvist mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en løsning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling. Rett verneting er Oslo tingrett.