buildingSMART Data Dictionary (bSDD)

bSDD er en universell «oversetter» som sørger for at data fra mange ulike kilder kan uttrykkes på ett språk. Blant mye annet kan bSDD brukes til å oversette dokumentasjon, egenskaper og sørge for at alle benevnelser knyttet til byggevarer fra hele verden opprettholder sin opprinnelige betydning, i henhold til lokale forskrifter, godkjente bruksområder og de krav som måtte stilles. ​Før, under og etter bygging.

buildingSMART Data Dictionary (bSDD) fjerner kommunikasjonsproblemer på den digitale byggeplassen

Det er ikke bare språklige og kulturelle forskjeller mellom mennesker som graver en kommunikasjons-kløft på våre moderne byggeplasser. Den omfattende digitaliseringen av prosesser, kommunikasjon og dokumentasjon, skaper også problemer.

For å få til samhandling må man av den grunn begynne med å definere hvordan de ulike datakildene og de digitale verktøyene kommuniserer med hverandre. I dagens globaliserte virkelighet brukes det gjerne flere forskjellige språk i de respektive byggeprosjektene. Der er multinasjonale produsenter som tilbyr produkter og der er flerspråklige datasystemer som er tilpasset forskjellige brukere og roller.

En arkitekt som bruker ArchiCAD, Revit, DDS  - eller annen software - vil ha en annen tilnærming til for eksempel brannkrav og lydkrav, enn den ansvarlige som faktisk skal utføre jobben. For å forstå dette må man se på hvilke egenskaper (Properties) som defineres i det enkelte programmet. Det er nettopp dette som er hele poenget. Med bSDD kan de ulike definisjonene av egenskapene knyttes sammen slik at hvert respektive program kan forstå hva  og hvilke verdier det faktisk snakkes om. Dataene opprettet i ett program kan knyttes sammen, distribueres og enkelt benyttes i et annet.

 

IFC + bSDD = felles forståelse

IFC (Industry Foundation Classes)  brukes for deling av informasjon mellom aktørene i en byggeprosess og på tvers av programmer som de vanligvis bruker. I dag er dette i stor grad begrenset til geometriske data levert fra ArchiCAD, Revit, DDS etc. som man kan utføre kollisjonstester, energiberegninger etc. Den store endringen vil man få når byggmestere og entreprenører kan få data som kan brukes til innkjøp, fremdriftsplaner og drift- og vedlikehold. For å få til dette må man lage egenskapssett som vi i coBuilder nå holder på å lage, i tett samarbeid med nøkkelaktørene i UK. Det er her linkingen av data og datasett gjøres ved bruk av bSDD, og dette linker da produsentenes data med Revit, IFC, klassifisering eller hva det måtte være. Det arbeidet buildingSMART Norge nå gjør er avgjørende for at man skal lykkes, vi trenger åpne standarder og gode prosesser for å lykkes.

 

Språk, samhandling og BIM

Hva er betydningen av å ha flerspråklig data i lys av BIM – et moteord som mange vil bli kjent med fremover. Når vi ser på aktørene som er med i et prosjekt så har det de siste 15 år skjedd en endring når det kommer til internasjonalisering. Da jeg var tømrer på 1980 tallet var det svensker og dansker på prosjektene, i dag har vi arbeidstagere fra mange ulike land. Når det gjelder produkter som brukes av disse aktørene er bildet noe av det samme. Produkter produseres i og utenfor Europa, der det er behov for flerspråklighet når man skal bestille eller kommunisere om produktvalg. Egenskaper for byggevarer er definert i en rekke CEN standarder, det er her man igejnnom testmetoder beskrevet oppnår U-verdi, trykkfasthet eller vindlast.

Disse dataene skal oversettes og forstås av mennesker og maskiner, og det er nettopp dette bSDD gjør. Et eksempel kan være å definere ordet «Vindu», ved å etablere en felles identitet eller «GUID» i bSDD kan alle forstå hva dette er, se eksempel her.

Om man ønsker å definere en egenskap som «reaction to fire» og oversette denne til Norsk blir dette «egenskaper ved brannpåvirkning» når Standard Norge har definert dette, og dermed bekreftet et «offentlig oversettelse» av begrepet. Så lenge man referer til samme «GUID» kan man i prinsippet ha sitt eget språk, navnsetting eller klassifisering. I bSDD er dette gjort og alle aktører kan benytte seg av dette, se her.

 

Språkforvirring - hva er egentlig takvinduer?

La oss se på et eksempel der språket kan ses på som et hinder for gode prosesser og en bedre bruk av BIM. I USA kan du høre at entreprenøren på byggeplassen snakke om ‘skylights’ (takvinduer). Arkitekten av bygningen som sitter i Storbritannia snakker om ‘roof windows’, og i Norge kan vi snakke om overlys, kupler eller takvinduer. Det viser seg at alle kan snakke om samme ting – vinduene som plasseres på taket slik at mer lys slipper inn, men at det er ulike typer som må defineres bedre. Her ser du at to personer som hovedsakelig snakker samme språk kan misforstå hverandre. Og selv om begge kjenner til uttrykkene så er der et definisjonsproblem. På samme måte, så bruker noen ordet ‘dør’ om både dørbladet og rammen, mens andre bare bruker ‘dørblad’. Så for å likestille betydningene, så må noen knytte sammen begrepet ‘en komplett enhet som inneholder en ramme og et dørblad’ til tilsvarende begrep i to språk – ‘dør’ og et ‘dørsett’. Du skjønner poenget.

 

Så hvordan løser vi dette?

Løsningen kommer i form av buildingSMART Data Dictionary (bSDD) som knytter sammen begreper og relasjonene mellom dem. Disse forholdene er de samme i hele verden, f.eks at takvinduet alltid er på taket. Selv om dette gjør BIM modellen språkuavhengig betyr det ikke at det ikke fungerer muntlig. Tvert imot – det garanterer at man snakker om det samme. Ethvert program som gjør en henvisning til bSDD-innhold kan oversettes til språket som brukeren etterspør, inkludert IFC. Og det er akkurat det et felles teknisk språk for åpenBIM betyr – at alle parter kan jobbe med multispråklig data på sitt eget språk, uten å måtte lære seg et felles språk som er ukjent for alle.

 

Ett skritt nærmere samarbeid og seriøsitet

Språk- og kulturforskjeller har lenge vært årsaken til svikt i mange forretnings ‘ekteskap’. Med det perfekte samarbeid og kommunikasjon som åpenBIM tilbyr så tillates ikke dette. For å koble sammen flerspråklig data til riktige begreper og konsepter, skaper bSDD en perfekt ‘verden’ for tekniske termer for arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og produsenter.

 

 

Del eller print