Vi ønsker velkommen til våre nye partnere!

Stadig flere aktører ser nytten av GS1-systemet og ønsker å jobbe tettere med oss, for å bidra til økt digitalisering og effektivisering innen de bransjene vi i fellesskap retter oss mot.

Siden i sommer har vi fått «om bord» flere spennende nye hovedpartnereDette gleder oss stort og bidrar til økt utbredelse av GS1-standardene i våre prioriterte bransjer og sektorerFelles for disse partnerne er at de alle ser behovet for standardisering og hvilken nytte GS1-systemet kan gi for deres eksisterende og potensielle kunder. Det er derfor en stor glede å ønske velkommen til:
 

 

 

 

(Hovedpartner f.o.m. 01.07.2020)

Capgemini er en global leder innen rådgivning, teknologitjenester og digital transformasjon. Selskapets mål er å være i forkant av innovasjon for å møte hele bredden av kundenes muligheter i den utviklende verdenen av skytjenester, digitalisering og plattformer.  

Capgemini retter seg mot flere bransjer som GS1 prioriterer i sin strategi, herunder bl.a. Energi, Retail, Helse og Offentlig sektor. Gjennom det siste halve året har vi jobbet tett sammen opp mot spesielt olje- og gass industrien, bl.a. i et forprosjekt for Norsk Olje og Gass. 

Capgemini ser GS1 sine åpne globale standarder som viktige komponenter ift. digitalisering generelt og transaksjons- og prosessforbedring spesielt og vil fremme GS1 standardene i sine prosjekter og implementeringer.  

Gjennom et tett og godt samarbeid innenfor våre prioriterte bransjer og sektorer, skal vi bidra til standardisering, digital transformasjon og effektiv samhandling mellom aktørene i verdikjeden.
 

 

 

 

 


(Hovedpartner f.o.m. 
01.09.2020)

Atea er Nordens største IT selskap, med en omsetning på NOK 40 mrd. Selskapet finnes i syv land i Norden og Baltikum og har mer enn 7300 medarbeidere. I Norge er de over 1600 medarbeidere, fordelt på 22 kontorer, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. 

Atea leverer integrerte IT løsninger, gjerne med drift og support og de jobber hovedsakelig innen følgende 3 kjerneområder; informasjonshåndtering, innsikt og analyse, digitale arbeidsflater og hybride skyløsninger.  

Atea jobber mot alle bransjer, ofte med bransjespesifikke løsninger sentrert rundt kjerneområdene.  

De ser partnerskapet med GS1 som essensielt for å sikre informasjonsflyten som sjømatnæringen er avhengige av. Videre har de ambisjoner rettet mot sporing og informasjon knyttet til produksjon og distribusjon av næringsmidler. Her anser de partnerskapet med GS1 som sentralt.  

Sammen med GS1 håper de å kunne eksponere norsk næringsliv for praktiske og innovative løsninger. De anser GS1-standardene som viktige i forhold til dokumentasjon av verdikjeder og tror det er store synergier å hente for begge parter gjennom partnerskapet med GS1. 

 

 

 

 


(Hovedpartner f.o.m. 
01.12.2020)

Sharecat er en global tjenesteleverandør for utveksling av kvalitetsdata og dokumentasjon i verdikjedene for energi- (olje og gass, fornybar og karbonfangst), kjemiske- og andre anleggsintensive industrier. 

Deres løsninger, teknologiplattform og kompetanse gjør det mulig for alle aktørene i en leverandørkjede, prosjektteam eller drifts/vedlikeholdsteam å samhandle og dele utstyrs- og anleggsdata på en felles arbeidsflate. Dette bidrar til redusert risiko, økt effektivitet og forbedret datakvalitet noe som reduserer prosjektkostnader, gjennomføringstid samt drifts- og vedlikeholdskostnader.  

Sharecat ser GS1 sine åpne globale standarder som viktige komponenter ift. digitalisering generelt og masterdata, dokumentasjon, samt transaksjons- og prosessforbedring spesielt. 

Deres motivasjon for å bli en hovedpartner er at bruk av GS1 sine standarder i Sharecats egne produkter og tjenester, vil styrke disse ytterligere og gjennom dette bidra til ytterligere standardisering og utnyttelse av data for sine kunder. Et samarbeid med GS1 vil derfor bidra til begge parters utvikling, gjennom komplementære løsninger og kompetanse.  

Del eller print